• Hiệu lực: Còn hiệu lực
UBND TỈNH NINH BÌNH
Số: 04/2016/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

_________________

Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập (sau đây gọi chung là cơ sở khám, chữa bệnh) đã được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho các hoạt động khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cơ sở khám, chữa bệnh đã xảy ra các vụ việc phức tạp như: tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, hành hung, đe dọa xâm phạm nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng nhân viên y tế; một số đối tượng giả danh trà trộn vào các cơ sở khám, chữa bệnh lấy cắp tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh và bệnh nhân. Mặc dù các vụ việc mang tính cá biệt nhưng đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động của các hàng, quán kinh doanh, dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường xung quanh các cơ sở khám chữa bệnh còn bất cập, có nơi còn buông lỏng ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh nói riêng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Y tế và ngành Công an đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở khám, chữa bệnh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Thông tri 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường lãnh đạo thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn xóm an toàn”, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư; đảm bảo an ninh, trật tự ở các bệnh viện và các văn bản quy định có liên quan của Bộ Công an và Bộ Y tế.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực Y tế; sự ổn định và phát triển bền vững của ngành Y tế. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng, giáo dục y đức, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh nhằm củng cố lòng tin của nhân dân, không để xảy ra thiếu sót về thái độ phục vụ trong quá trình khám, chữa bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

2. Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, đánh giá chất lượng và kiện toàn lực lượng bảo vệ, thay thế những người không đủ tiêu chuẩn làm công tác bảo vệ; trang bị các công cụ, phương tiện, thiết bị bảo vệ, thiết bị kỹ thuật phòng chống tội phạm theo quy định và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, xô xát đánh nhau, hành hung trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực y tế, các sai sót, sự cố y khoa xảy ra ngoài ý muốn để hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước cũng như thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản; giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các nội quy, quy định, quy trình khám, chữa bệnh của nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng cơ quan "An toàn về an ninh trật tự" trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng hợp tác trên lĩnh vực y tế, từ thiện nhân đạo để móc nối, kích động chống Đảng, Nhà nước; những tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh. Tổ chức tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hướng dẫn biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản cho các cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế để phòng ngừa kẻ gian trộm cắp, móc túi khi bệnh nhân chờ, khám và trong thời gian điều trị. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh, xử lý các tụ điểm, ổ nhóm lưu manh, côn đồ, tệ nạn xã hội hoạt động trong các cơ sở khám, chữa bệnh và địa bàn xung quanh. Duy trì trật tự công cộng, trật tự giao thông ở địa bàn có cơ sở khám, chữa bệnh đứng chân. Thiết lập “đường dây nóng” kịp thời trao đổi thông tin, xử lý nhanh chóng các vụ việc phức tạp xảy ra liên quan đến an ninh trật tự.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh duy trì thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức xét duyệt, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp triển khai phong trào “An toàn bệnh viện” tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp, chỉ đạo, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện Thông tri 23 của Tỉnh ủy Ninh Bình, đưa ra các giải pháp phát huy hiệu quả tích cực vai trò của Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, xóm. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đặc biệt là ở các địa bàn xung quanh các cơ sở khám, chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đồng thời tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý đô thị, quản lý thị trường tổ chức quản lý, sắp xếp và kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trông giữ xe ở xung quanh cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo trật tự, văn minh, an toàn.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Văn Điến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.