• Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

  Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2020

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND

  Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh giáo dục phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017/của HĐND tỉnh

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2022

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa chăm tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 10/2018/NQ-UBND

  Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu

  14/12/2018

  ...

  Chưa xác định

 • Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020

  14/12/2018

  25/12/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.