• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 146/2007/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/12/2007 Văn bản được ban hành 146/2007/TT-BTC
02/01/2008 Văn bản có hiệu lực 146/2007/TT-BTC
15/02/2012 Văn bản hết hiệu lực 146/2007/TT-BTC
15/02/2012 Bị thay thế 202/2011/TT-BTC
15/02/2012 Bị thay thế 1 phần 196/2011/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.