• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 189/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 6 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg và số 197/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2005/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Quyết định số 197/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau:

1. Đổi tên gọi Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CEMENT INDUSTRY CORPORATION.

- Tên viết tắt: VICEM.

- Trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; có chức năng sản xuất, kinh doanh, đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; trực tiếp quản lý các nguồn tài chính và cung ứng các dịch vụ tư vấn, bí quyết sản xuất, kinh doanh, đào tạo... cho các công ty con.

2. Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam như sau: xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông; xây dựng, quản lý, khai thác đường bộ cao tốc, đường biển, đường sắt; đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng, kho tàng, nhà ở, văn phòng; sản xuất, kinh doanh điện; trồng rừng, khai thác và chế biến cao su; xuất khẩu lao động; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ công cộng khác.

3. Thay đổi hình thức sắp xếp đối với các công ty sau:

a) Duy trì Công ty Xi măng Hoàng Thạch là công ty thành viên hạch toán độc lập và cổ phần hoá trong năm 2008;

b) Chuyển Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên vào năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.