• Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/09/2018

  17/09/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch

  04/09/2018

  15/09/2018

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng trị

  28/08/2018

  10/09/2018

 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị

  28/08/2018

  07/09/2018

 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/08/2018

  30/08/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/07/2018

  10/08/2018

 • Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 -2022

  18/07/2018

  28/07/2018

 • Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2025, chiến lược đến năm 2030

  18/07/2018

  28/07/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.