• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/06/2000
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 10/2000/CT- UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 27 tháng 6 năm 2000

 

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp tỉnh

 

 
  1/01/clip_image001.png" width="95" />

 

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và Chỉ thị số 20/1998/CT- TTg ngày 20/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); Qua một thời gian thực hiện, Ban đổi mới quản lý DNNN tỉnh, các Sở, ban ngành, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng xây dựng phương án và đề xuất UBND tỉnh một số vấn đề trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước và Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp TW đề ra.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước,        UBND tỉnh chỉ thị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Giám đốc các DNNN thuộc tỉnh triển khai các công việc sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Giám đốc các DNNN quán triệt sâu sắc và có nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách và các giải pháp về đổi mới DNNN. Từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên trong ngành, đơn vị mình phụ trách hiểu rõ và tham gia thực hiện, đẩy mạnh tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh đề ra.

2. Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành kinh tế- kỹ thuật tập trung chỉ đạo khẩn trương tiến hành đánh giá cụ thể tình hình hoạt động của các DNNN thuộc ngành mình quản lý kể từ khi thực hiện phương án sắp xếp lại theo Chỉ thị 500/TTg ngày 25/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng phương án phân loại và sắp xếp DNNN thuộc ngành quản lý theo Chỉ thị số 20/1998/CT- TTg ngày 20/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Cần xác định rõ tiêu chí theo Chỉ thị số 20/1998/CT- TTg để phân loại cụ thể DNNN cần duy trì 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp cần tiến hành cổ phần hoá, DNNN cần sáp nhập, hợp nhất, chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu, giải thể, phá sản và loại doanh nghiệp có quy mô nhỏ áp dụng các hình thức giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê theo Nghị định số 103/1999/NĐ- CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ.

3. Để hoàn chỉnh đề án sắp xếp DNNN từ nay đến năm 2005 đúng tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7 năm 2000, UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh phương án phân loại và sắp xếp DNNN thuộc ngành quản lý, gửi về cơ quan Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/7/2000.

 

Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh tổng hợp phương án sắp xếp DNNN của tỉnh đến năm 2005 theo yêu cầu của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TW (Công văn số 137/ĐMDN ngày 21/6/2000) để trình UBND tỉnh và Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 25/7/2000.

 4. Căn cứ vào phương án sắp xếp DNNN của tỉnh đến năm 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Giám đốc các DNNN thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, tiến hành sắp xếp DNNN thuộc ngành mình, đơn vị mình quản lý nhanh chóng, kịp thời theo các quy định của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp DNNN và tiến độ, phương án đã đề ra.

5. Sắp xếp và đổi mới DNNN là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội tron gnhwngx năm tới, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Giám đốc các DNNN quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này một cách nghiêm túc. Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Kỳ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.