• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/1999
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 13/1999/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 10 tháng 9 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về

một số chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

 

Thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ "về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn" và quyết định số 148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999 "v/v sửa đổi đoạn đầu của điểm b khoản 1 mục II điều 1 quyết định số 67/1999/QĐ-TTg"; Trong thời gian vừa qua ngành Ngân hàng tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để mở rộng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1) Các cấp, các ngành phải tổ chức quản triệt nội dung quyết định số 67/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tận các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; Đồng thời tổ chức triển khai một cách đồng bộ các nội dung và giải pháp nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực trong sự phát triển nông nghiệp và nông thôn ở tỉnh ta trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

 

2) Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ký xác nhận cho hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất, các loại xác nhận bao gồm:

- Xác nhận hộ gia đình vay vốn đúng địa chỉ cư trú, mục đích sử dụng vốn của người vay.

- Xác nhận cho tổ hợp tác vay vốn theo đúng luật dân sự.

- Xác nhận hoạt động của các tổ chức dịch vụ vay vốn cho hộ gia đình.

- Trường hợp ở những nơi chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) thì xác nhận "diện tích đất đang sử dụng, không có tranh chấp" theo đúng điều 1 quyết định số 148/1999/QĐ-TTg; Khi hộ gia đình được cấp GCN QSDĐ thì UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Ngân hàng thực hiện tốt công tác quản lý để tránh việc đem đi cầm cố, thế chấp ở nơi khác.

 

3) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chỉ ký xác nhận một giấy xác nhận "diện tích đất đang sử dụng, không có tranh chấp" cho những hộ chưa được cấp GCN QSDĐ. khi ký xác nhận phải mở sổ theo dõi đăng ký xác nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn Ngân hàng nhằm tránh việc cho vay trùng lặp của các tổ chức tín dụng (TCTD). Nếu cấp nào để xảy ra tình trạng ký xác nhận trùng lặp để hộ vay vốn ở các TCTD khác hoặc ký xác nhận để hộ gia đình thực hiện các quyền liên quan đến GCN QSDĐ cũng như xác nhận sai sự thật để vay vốn Ngân hàng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

4) Các địa phương không được tự đặt mức thu lệ phí khi ký xác nhận cho hộ vay vốn mà phải thực hiện theo mức thu phí xác nhận quy định tại Quyết định 1102/QĐ-UB ngày 22/9/1998 của UBND tỉnh Quảng Trị.

5) UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cùng với Ngân hàng đôn đốc, tìm các biện pháp thích hợp để thu hồi nợ đối với những người vay cố ý chây chì không chịu trả nợ khi đến hạn.

 

6) Giao trách nhiệm cho Sở Địa chính, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh việc cấp GCN QSDĐ theo chỉ thị 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý đất đai theo đúng pháp luật, đặc biệt giúp cho các hộ gia đình yên tâm sản xuất cũng như thế chấp khi có nhu cầu vay vốn trên 10 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện chỉ thị 18/1999/CT-TTg nếu còn vướng mắc tồn tại, Sở Địa chính đề xuất giải pháp cụ thể trình UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ.

 

7) Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị có trách nhiệm chính phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể quần chúng cùng UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn việc chọn lựa các tổ viên, tổ trưởng: Phổ biến các chế độ, chính sách về tín dụng, quyền lợi, nghĩa vụ vay vốn để hình thành các tổ vay vốn có chất lượng, đảm bảo an toàn vốn.

 

8) Giao trách nhiệm cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị cùng với các tổ chức tín dụng khác đẩy mạnh việc huy động tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, từng bước đa dạng hoá việc huy động vốn trung và dài hạn để đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng khối lượng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

 

9) Các Sở, ban ngành chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trọng tâm là các dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn, làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách tín dụng một cách thiết thực, an toàn và hiệu quả.

 

10) UBND các huyện, thị xã phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện theo đúng nội dung chỉ thị này.

 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt nội dung của chỉ thị này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.