• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 24/06/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 114/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 23 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng

năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 06 năm 2000;

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020" ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao chủ trì các đề án nêu trong "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020", có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai các đề án đến năm 2020 và có kế hoạch cụ thể từ nay đến năm 2010 và năm 2015;

b) Tổ chức phê duyệt các đề án, dự án theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sau phê duyệt;

c) Hàng năm có trách nhiệm gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện đề án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cân đối các nguồn vốn để bố trí ngân sách cho việc xây dựng và tổ chức phê duyệt các Đề án, dự án trong bảng Kế hoạch tổng thể ban hành kèm theo Quyết định này và cho việc tổ chức thực hiện các Đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan:

a) Tổ chức triển khai thực hiện "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020" ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Hàng năm tổng hợp tình hình triển khai các đề án, đề xuất các giải pháp cần thiết để thúc đẩy công việc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể vào cuối các năm 2010, 2015 và 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.