• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 49/2006/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 3 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của

Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm:

Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng phương án cổ phần hóa Nông trường 716 trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính đề xuất phương án cấp bổ sung vốn Điều lệ cho Văn phòng Tổng công ty Cà phê Việt Nam, xử lý các khoản nợ của các nông trường thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo các quy định hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định giải thể các nông trường theo quy định hiện hành.

4. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Cà phê Việt Nam trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.