• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2010
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 05/2006/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 1 năm 2006

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ

__________________________________

Căn cứ Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003,

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ như sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ, bao gồm:

a) Khai báo về cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ;

b) Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ;

c) Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ, giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt;

d) Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ;

đ) Cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ vô chủ;

b) Hoạt động lò phản ứng hạt nhân;

c) Các công việc trong chu trình nhiên liệu hạt nhân (trừ khai thác, chế biến quặng Uran, Thori và các hoạt động nghiên cứu triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân);

d) Các hoạt động liên quan đến bức xạ được miễn trừ khai báo, đăng ký, cấp phép theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6870:2001 "An toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, đăng ký và cấp phép" và các quy định khác của pháp luật.

3. Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ được cấp theo hướng dẫn của Thông tư này là giấy phép chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn bức xạ, không thay thế cho các giấy phép khác theo quy định của pháp luật.

II. Khai báo

Tổ chức, cá nhân có cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ phải tiến hành khai báo với cơ quan có thẩm quyền.

III. Giấy đăng ký

Tổ chức, cá nhân có nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ phải xin cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ với cơ quan có thẩm quyền.

IV. Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Tổ chức, cá nhân có cơ sở bức xạ phải xin cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.

Cơ sở bức xạ chỉ được tiến hành các công việc bức xạ đã ghi trong giấy phép.

V. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Khi tiến hành các công việc bức xạ ngoài các công việc đã được ghi trong giấy phép hoạt động, cơ sở bức xạ phải xin cấp bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trừ trường hợp cần xin sửa đổi giấy phép theo Mục XIII, Phần II).

Đối với các cơ sở không có giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ khi tiến hành các công việc bức xạ không mang tính thường xuyên, thì phải xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Một giấy phép tiến hành công việc bức xạ có thể cấp cho một hoặc nhiều công việc bức xạ.

VI. Giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

Nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt phải xin cấp giấy phép, nếu thực hiện các công việc sau:

1. Lắp đặt, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố bức xạ, hỏng hóc lò phản ứng hạt  nhân, máy gia tốc, máy xạ trị, thiết bị chiếu xạ bán công nghiệp và công nghiệp, máy chụp ảnh bức xạ công nghiệp;

2. Sản xuất đồng vị phóng xạ;

3. Tẩy xạ và khắc phục sự cố bức xạ từ mức 2 trở lên, theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ (sau đây gọi tắt là Nghị định 50/1998/NĐ-CP).

VII. Giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ

Khi muốn nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ ngoài quy định của giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ, hoặc khi muốn nâng cấp các thiết bị bức xạ ngoài nội dung của giấy đăng ký, cơ sở bức xạ phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, hoặc nâng cấp các thiết bị bức xạ.

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, hoặc nâng cấp các thiết bị bức xạ, cơ sở bức xạ phải làm thủ tục xin sửa đổi giấy phép, hoặc cấp giấy đăng ký mới.

VIII. Giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Các cơ sở dịch vụ đo liều cá nhân, kiểm xạ, kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị đo lường bức xạ, thiết bị bức xạ phải xin cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ.

IX. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép

1. Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép trong lĩnh vực an toàn bức xạ cho tất cả các loại hình hoạt động, trừ các trường

hợp quy định tại Khoản 2 dưới đây.

2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp các giấy phép liên quan đến thiết bị X quang y tế chẩn đoán theo quy định của Thông tư này.

X. Phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký, cấp, gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Mức phí, lệ phí được xác định tương ứng cho các mã số nguồn bức xạ và mã số công việc bức xạ được quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư này.

Phần II. QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO, ĐĂNG KÝ, CẤP PHÉP

I. Thủ tục khai báo

1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ hoặc chất thải phóng xạ, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc khai báo với cơ quan có thẩm quyền theo các mẫu phiếu khai báo tương ứng quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này (mẫu phiếu khai báo 10/ATBX-CP, 13/ATBX-CP, 15/ATBX-CP).

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy đăng ký hoặc cấp giấy phép trong thời hạn nêu trên, thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo.

II. Thủ tục cấp giấy đăng ký

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký tới cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký, theo Mẫu 01/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu khai báo nguồn bức xạ, theo Mẫu 13/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ);

d) Hồ sơ kỹ thuật về địa điểm cất giữ nguồn phóng xạ (các bản vẽ kỹ thuật có chữ ký của người thiết kế và người vẽ), đánh giá phông phóng xạ quanh địa điểm cất giữ nguồn phóng xạ; chỉ rõ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn nguồn phóng xạ.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ, theo Mẫu 01/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu khai báo địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ theo Mẫu 14/ATBXCP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản mô tả nguồn gốc chất thải phóng xạ, hoạt độ của chất thải phóng xạ; kèm theo hồ sơ kỹ thuật về địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (các bản vẽ kỹ thuật có chữ ký của người thiết kế và người vẽ), đánh giá phông phóng xạ quanh địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ; chỉ rõ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn chất thải phóng xạ.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy đăng ký đồng thời với đề nghị cấp giấy phép trong thời hạn nêu trên, thì chỉ cần gửi đơn đề nghị cấp giấy đăng ký cùng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

III. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ, theo Mẫu 02/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Phiếu khai báo cơ sở bức xạ theo Mẫu 10/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

 3. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ theo Mẫu 11/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

4. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ theo Mẫu 12/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

5. Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo Mẫu 13/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

 6. Phiếu khai báo địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ theo Mẫu 14/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

7. Phiếu khai báo chất thải phóng xạ theo Mẫu 15/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

8. Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, Phần II Thông tư này.

9. Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

a) Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh;

b) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này;

c) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ;

d) Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có);

đ) Giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (nếu có);

e) Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ);

g) Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất;

h) Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp;

i) Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ;

k) Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định;

l) Giấy phép làm công việc bức xạ đặc biệt của các nhân viên (đối với cơ sở bức xạ có tiến hành công việc bức xạ đặc biệt).

Nếu cơ sở không có nguồn bức xạ, thì không phải thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 5, các Điểm b, d, e, g tại Khoản 9 Mục này.

Nếu cơ sở không có chất thải phóng xạ, thì không phải thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 6, 7, các Điểm c, đ tại Khoản 9 Mục này.

IV. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, theo Mẫu 03/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo Mẫu 13/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp công việc bức xạ không liên quan đến nguồn bức xạ, thì không phải thực hiện nội dung này;

3. Phiếu khai báo địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ theo Mẫu 14/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không có chất thải phóng xạ, thì không phải thực hiện nội dung này;

4. Bản đánh giá an toàn bức xạ có nội dung quy định tại Mục VII Phần II của Thông tư này (đánh giá cho công việc bức xạ bổ sung);

5. Các văn bản, tài liệu kèm theo như ở Khoản 9 Mục III Phần II của Thông tư này (trừ các văn bản, tài liệu đã nộp khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ).

V. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ

1. Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ ngoài quy định của giấy phép (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) theo Mẫu 04/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Đề án nâng cấp mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) liên quan đến an toàn bức xạ;

3. Luận chứng về an toàn bức xạ;

4. Bản đánh giá tác động môi trường về mặt an toàn bức xạ khi đưa cơ sở hoặc thiết bị vào hoạt động.

VI. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ theo Mẫu 05/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Danh sách các nhân viên thực hiện dịch vụ an toàn bức xạ kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc;

3. Danh mục các thiết bị đo, các thiết bị hiệu chuẩn, kèm theo bản sao chứng chỉ kiểm chuẩn;

4. Bản phân tích an toàn quy trình triển khai các dịch vụ;

5. Các quy định của cơ sở làm dịch vụ về đảm bảo chất lượng, quy trình kiểm tra chất lượng;

6. Mẫu phiếu trả kết quả của việc thực hiện dịch vụ.

Cơ sở thực hiện dịch vụ an toàn bức xạ nếu có nguồn bức xạ phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định đối với cơ sở bức xạ.

VII. Nội dung Bản đánh giá an toỡn bức xạ

1. Bản đánh giá an toàn bức xạ bao gồm các nội dung sau:

a) Tính hợp lý và sự cần thiết của việc tiến hành công việc bức xạ;

b) Các thông số kỹ thuật, lý lịch nguồn bức xạ hoặc chứng chỉ nguồn bức xạ của nhà sản xuất;

c) Quy trình sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ;

d) Số liệu kiểm chuẩn (đối với thiết bị bức xạ);

đ) Thiết kế che chắn;

e) Cách thức thanh lý hoặc loại bỏ khi nguồn phóng xạ hết hạn sử dụng;

g) Các biện pháp an toàn và an ninh nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ;

h) Danh mục thiết bị cảnh báo bức xạ, tính năng kỹ thuật;

i) Danh mục thiết bị đo liều bức xạ, tính năng kỹ thuật;

k) Đánh giá phông bức xạ;

l) Các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên bức xạ, dân cư;

m) Đánh giá tác động môi trường về mặt an toàn bức xạ;

n) Điều kiện về nhân lực bao gồm người quản lý cơ sở bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ, nhân viên tiến hành công việc bức xạ đặc biệt (nếu có);

o) Quy trình làm việc, nội quy an toàn bức xạ của cơ sở;

p) Kế hoạch ứng phó khẩn cấp;

q) Điều kiện về tài chính bao gồm việc có đủ nguồn tài chính để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và khắc phục sự cố bức xạ.

2. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1 Mục này, đối với các hoạt động cụ thể dưới đây, bản đánh giá an toàn bức xạ cần phải bổ sung thêm một số nội dung như sau:

a) Sử dụng nguồn bức xạ trong y tế: phân tích an toàn bức xạ đối với người bệnh, đối tượng điều trị, chẩn đoán; kết quả kiểm định chất lượng thiết bị bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép thực hiện;

b) Nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành bức xạ, hạt nhân có sử dụng nguồn bức xạ: phân tích an toàn bức xạ đối với cán bộ nghiên cứu, giảng viên và học viên;

c) Sản xuất sản phẩm tiêu dùng chứa chất phóng xạ: phân tích an toàn đối với người tiêu dùng; hồ sơ kỹ thuật về kho chứa sản phẩm tiêu dùng chứa chất phóng xạ và đánh giá phông bức xạ bao quanh kho;

d) Khai thác, chế biến quặng phóng xạ và quặng sa khoáng có phóng xạ: bản thuyết minh quy trình khai thác, chế biến; phân tích an toàn công nghệ khai thác, chế biến quặng; lượng quặng, lượng chất thải sau khai thác, chế biến; các nhân phóng xạ và hàm lượng của chúng trong quặng, trong chất thải;

đ) Sản xuất nguồn phóng xạ và sản xuất, lắp ráp thiết bị bức xạ: bản thuyết minh thiết kế và quy trình sản xuất nguồn bức xạ, các phép thử chất lượng nguồn bức xạ (kèm theo các bản vẽ kỹ thuật, có chữ ký của người thiết kế và người vẽ), các giải pháp xử lý chất thải phóng xạ (nếu có); chứng chỉ chấp thuận thiết kế nguồn của cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất;

e) Xử lý chất thải phóng xạ: bản thuyết minh quy trình xử lý chất thải phóng xạ; lượng chất thải phóng xạ được xử lý và cất giữ; các nhân phóng xạ và hàm lượng của chúng trong chất thải phóng xạ; phân tích an toàn công nghệ xử lý chất thải phóng xạ;

g) Dịch vụ sửa chữa, thay thế nguồn bức xạ: thông số, đặc trưng của thiết bị dùng để sửa chữa, thay thế nguồn bức xạ, các thiết bị đo bức xạ kèm theo bản sao chứng chỉ kiểm chuẩn, các thiết bị hiệu chuẩn; phân tích an toàn quy trình sửa chữa, thay thế nguồn bức xạ; các quy định của cơ sở làm dịch vụ về đảm bảo chất lượng và quy trình kiểm tra chất lượng;

h) Chuyển nhượng nguồn bức xạ: phân tích năng lực của cơ sở chuyển nhượng và được chuyển nhượng, điều kiện vận chuyển, cất giữ; hợp đồng chuyển nhượng;

i) Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn bức xạ: phân tích năng lực của cơ sở nhận hoặc sở hữu nguồn bức xạ, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ; chứng chỉ về nguồn bức xạ của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng nguồn bức xạ (đối với nguồn phóng xạ hở hoặc nguồn phóng xạ kín có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 6 tháng không cần chứng chỉ khi xin nhập khẩu nhưng phải gửi chứng chỉ này đến cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhập

về); hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh của cơ sở làm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;

k) Quá cảnh nguồn bức xạ: phân tích an toàn điều kiện quá cảnh, vận chuyển, cất giữ; các hợp đồng;

l) Công việc bức xạ có vận chuyển nguồn phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ: thuyết minh quy trình vận chuyển, phân tích an toàn điều kiện vận chuyển nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN ngày 11/7/2003 hướng dẫn vận chuyển an toàn chất phóng xạ.

3. Mẫu Bản đánh giá an toàn bức xạ cho một số loại hình cơ sở bức xạ, công việc bức xạ cụ thể do Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân hướng dẫn.

VIII. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt theo Mẫu 06/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ, theo Mẫu 12/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

IX. Yêu cầu chung đối với hồ sơ khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép lập 02 bộ hồ sơ theo đúng mẫu hướng dẫn, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép, theo quy định của Thông tư này.

2. Các thông tin trong hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép phải trung thực. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài (trừ tiếng Anh) phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải có xác nhận của tổ chức, cá nhân khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép.

3. Hồ sơ khai báo, đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép phải để trong bì đựng, nộp  trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện; không chấp nhận hồ sơ gửi qua Fax.

X. Điều kiện cấp giấy đăng ký, giấy phép

Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp giấy đăng ký, giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này;

2. Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật;

3. Đã nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

XI. Thời hạn của giấy đăng ký, giấy phép

1. Thời hạn của giấy đăng ký có hiệu lực cho tới khi nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ được cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ có thẩm quyền cấp giấy đăng ký công nhận là đủ điều kiện và tiêu chuẩn để được miễn đăng ký hoặc nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy đăng ký mới.

2. Thời hạn của giấy phép được quy định theo Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ và được ghi trong giấy phép, cụ thể như sau:

a) Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ sử dụng máy gia tốc, thiết bị chiếu xạ dùng với mọi mục đích, kể cả cơ sở xạ trị có thời hạn 5 năm;

b) Giấy phép hoạt động của các cơ sở bức xạ khác có thời hạn 3 năm;

c) Giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt có thời hạn 3 năm;

d) Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thì tuỳ theo tính chất từng loại hình công việc mà có các thời hạn thích hợp, nhưng không được quá 3 năm.

XII. Gia hạn giấy phép

1. 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, người được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu người được cấp giấy phép đề nghị gia hạn sau thời gian quy định này, thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sẽ không được xem xét và cơ sở phải làm thủ tục xin cấp giấy phép mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, theo Mẫu 07/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước;

c) Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép trước;

d) Bản sao giấy phép sắp hết hạn.

XIII. Sửa đổi giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải đề nghị cơ quan đã cấp giấy phép sửa đổi giấy phép sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ;

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép gồm:

a) Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép theo Mẫu 08/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy phép cần sửa đổi;

c) Bản đánh giá an toàn bức xạ sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ;

3. Thời hạn của giấy phép sau khi sửa đổi được tính từ thời điểm cấp giấy phép mới.

XIV. Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép

1. Trong trường hợp mất giấy đăng ký, giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký, giấy phép có thể đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép. Khi mất giấy đăng ký, giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp phải khai báo ngay với cơ quan công an nơi mất, cơ quan cấp giấy đăng ký, giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy đăng ký, giấy phép không tìm được, thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy đăng ký, giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép, theo Mẫu 09/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép;

c) Xác nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy đăng ký, giấy phép.

2. Trong trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát, tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký, giấy phép có thể đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép;

b) Bản chính giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát.

XV. Thời hạn xử lý hồ sơ, cấp giấy xác nhận khai báo, giấy đăng ký và giấy phép

1. Đối với hồ sơ khai báo:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo (theo dấu bưu điện nơi nhận), cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận khai báo.

2. Đối với hồ sơ xin cấp giấy đăng ký, giấy phép, xin sửa đổi, gia hạn giấy phép (gọi chung trong điểm này là xin cấp giấy đăng ký, giấy phép):

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép bổ sung hồ sơ, tài liệu còn thiếu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (theo dấu bưu điện), cơ quan có thẩm quyền không nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung, việc cấp giấy đăng ký, giấy phép sẽ bị từ chối mà không cần hoàn lại hồ sơ.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành cấp hoặc từ chối cấp giấy đăng ký, giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký, giấy phép, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký, giấy phép và nêu rõ lý do từ chối.

Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất khẩu, tạm xuất tái nhập khẩu, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định; trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành cấp hoặc từ chối cấp giấy phép.

3. Đối với hồ sơ xin cấp lại giấy phép:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp lại giấy đăng ký, giấy phép.

XVI. Thu hồi giấy phép

1. Giấy phép bị thu hồi khi:

a) Cơ quan có thẩm quyền phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không trung thực, giả mạo;

b) Theo quyết định, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền do tổ chức, cá nhân  được cấp giấy phép có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn bức xạ trong quá trình hoạt động;

c) Xuất hiện tình trạng mới từ quan điểm kỹ thuật hoặc bản chất khác không biết được ở thời điểm cấp giấy phép mà tình trạng đó có thể gây ảnh hưởng đến điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ;

d) Cơ sở bức xạ được cấp giấy phép bị giải thể hoặc bị phá sản;

đ) Cá nhân được cấp giấy phép bị mất quyền công dân.

2. Cơ quan cấp giấy phép ra quyết định thu hồi giấy phép. Quyết định phải giải thích rõ cơ sở pháp luật và nguyên nhân dẫn đến thu hồi giấy phép và phải thông báo cho người được cấp giấy phép.

3. Việc thu hồi giấy phép được thi hành ngay sau khi người được cấp giấy phép nhận được thông báo;

4. Hiệu lực của việc thu hồi giấy phép:

a) Dừng ngay lập tức các công việc bức xạ;

b) Buộc người được cấp giấy phép thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ;

c) Buộc người được cấp giấy phép trao trả bản gốc giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền.

Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Thông tư này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại (nếu có). Trường hợp có yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

II. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định của Mục III “Các quy định về khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép” tại Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế.

Các tổ chức, cá nhân có cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ đã được cấp đăng ký, cấp phép trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thì sẽ không phải thực hiện việc khai báo, đăng ký lại và tiếp tục hoạt động theo thời hạn đã được ghi trong giấy phép đang có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Đình Tiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.