• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2004
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 86/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 26 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bản quy định một số điểm cụ thể để thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng và Quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định một số điểm cụ thể để thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngay 01/9/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.