• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/02/2006
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 150/2004/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc phân cấp thực hiện các dự án đầu tư cho UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 403/TT-KHDT ngày 31/3/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp cho UBND các huyện, thị xã thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (trừ dự án Giảm nghèo sử dụng vốn WB thực hiện theo quy định riêng) có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng (kể cả GPMB)

(Có quy định chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này thay thế cho tất cả các nội dung đã phân cấp trước đây tại các Quyết định số 86/2001//QĐ-UB ngày 26/3/2001; số 120/2002/QĐ-UB ngày 02/4/2002; số 451/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003 của UBND tỉnh Lào Cai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2004.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, Ban ngành có liên quan; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.