• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2014
QUỐC HỘI
Số: 84/2014/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc

 về quyền của người khuyết tật

______________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11;

Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật;

Xét Báo cáo số 266/BC-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 4528/BC-UBĐN13 ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Báo cáo số 504/BC-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 22 tháng 10 năm 2007 tại trụ sở Liên hợp quốc tại Niu-Oóc.

Điều 2

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực.

Điều 3

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Điều 4

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014.

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.