• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/1996
UBND TỈNH VĨNH PHÚ
Số: 1216/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 1996

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thiết kế mẫu Trung tâm kế hoạch hóa gia đình và trạm xá xã
___________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21/6/1994.

Xét tờ trình số 01/TT-XDCB ngày 20/5/1996 của Sở xây dựng, ý kiến Sở y tế tại công văn số 247/YT-CV ngày 24/4/1996.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành tập thiết kế mẫu nhà Trung tâm kế hoạch hóa gia đình và trạm xá xã. Gồm 7 nha (có bản vẽ kiến trúc kèm theo).

Điều 2: Thiết kế mẫu nhà Trung tâm kế hoạch hóa gia đình và trạm xá xã được sử dụng bắt buộc cho việc xây dựng Trung tâm kế hoạch hóa gia đình xá và xã phường trên địa bàn tỉnh sử dụng bất kỳ từ nguồn vốn nào (vốn đầu tư tập trung của nhà nước, vốn hỗ trợ xây dựng, chống xuống cấp, xóa xã trắng của ngành, vốn viện trợ, vốn vay hoặc vốn tự có, vốn huy động từ các nguồn). Trừ trường hợp đặc biệt được thiết kế riêng phải được phép của UBND tỉnh.

Điều 3: Thiết kế mẫu nhà nói tại Điều 1 thuộc bản quyền sáng tác của Công ty tư vấn xây dựng Vĩnh Phú. Mọi hành vi mua bán, sao chép nếu không được phép của Công ty tư vấn xây dựng Vĩnh Phú đều vi phạm bản quyền tác giả và bị xử lý theo pháp luật.

Điều 4: UBND các xã, phường, cơ quan đơn vị có nhu cầu xây dựng Trung tâm kế hoạch hóa gia đình và Trạm xá xã cần liên hệ với Công ty tư vấn xây dựng Vĩnh phú để được hướng dẫn lựa chọn mẫu và giúp lập hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh duyệt dự án khả thi kiêm thiết kế mỹ thuật.

- Công ty tư vấn xây dựng Vĩnh Phú có trách nhiệm giúp các chủ đầu tư khảo sát địa hình để thiết kế gia có nền móng nhà nếu xét thấy cần thiết và bố trí tổng mặt bằng kèm dự toán theo giá thời điểm lập dự án.

Điều 5: Hồ sơ thủ tục trình duyệt dự án:

- Tờ trình của UBND xã, phường hoặc cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư. Trong đó, ghi rõ tổng vốn đầu tư và nguồn vốn, ý kiến đề nghị của Sở y tế (nếu sử dụng nguồn vốn do Sở y tế quản lý) của y ban dân số kế hoạch hóa gia đình (nếu sử dụng nguồn vốn của Trung tâm) của UBND huyện, thành, thị (nếu sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vốn ngân sách hỗ trợ, vốn viện trợ...)

- Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng kèm dự toán do Công ty tư vấn xây dựng Vĩnh Phú lập.

Điều 6: Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình, Giám đốc Sở y tế có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn quán triệt quyết định này đến các cơ sở để thực hiện.

Điều 7: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, y ban dân số kế hoạch hóa gia đình, Giám đốc các Sở, Ban, ngành căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong qua trình thực hiện nếu phát hiện vấn đề cần điều chỉnh bổ sung các ngành, các cấp phải kịp thời báo cáo./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.