• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 27/09/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỐ: 44/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản quản lý đầu tư và xây dựng

thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp &PTNT;

Căn cứ nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về Qui chế đấu thầu;

Theo đề nghị của  Vụ trưởng Vụ Đầu tư XDCB,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản Quản lý đầu tư và xây dựng trong phụ lục của Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT số 50/2001/TT/BNN-XDCB ngày 03/5/2001 của Bộ Nông nghiệp &PTNT đã ban hành (sau đây gọi tắt là Thông tư 50) như sau:

1- Sửa đổi 02 mẫu văn bản trong phụ lục của Thông tư 50:

 Phụ lục 7b thay thế Phụ lục 7: Tờ trình phê duyệt giá gói thầu và tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

‚ Phụ lục 10b thay thế Phụ lục 10: Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp (hoặc thiết bị, tư vấn).

2- Bổ sung thêm 10 mẫu văn bản mới:

 Phụ lục 15: Quyết định phê duyệt giá gói thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;

‚ Phụ lục 16: Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi phí Tư vấn;

ƒ Phụ lục 17: Quyết định phê duyệt dự toán;

„ Phụ lục 18: Quyết định phê duyệt điều chỉnh kết quả đấu thầu xây lắp (hoặc thiết bị, tư vấn);

… Phụ lục 19: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán;

† Phụ lục 20: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKT;

‡ Phụ lục 21: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư;

ˆ Phụ lục 22: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán;

‰ Phụ lục 23: Quyết định phê duyệt đề cương dự toán Khảo sát, lập BC NCKT (hoặc TKKT);

Š Phụ lục 24: Quyết định giao nhiệm vụ Khảo sát, lập BC NCKT (hoặc TKKT).

(Kèm theo 12 mẫu văn bản sửa đổi, bổ sung)

Điều 2: Những mẫu văn bản khác trong Phụ lục của Thông tư 50 không thay đổi, vẫn được áp dụng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc góp ý bổ sung, các đơn vị phản ảnh kịp thời để Bộ chỉnh lý, sửa đổi, tiếp tục hoàn thiện nội dung văn bản.

Điều 3 Khi trình duyệt các Quyết định, Các Vụ, Cục phải kèm theo tờ trình nêu rõ xuất xứ, nội dung vấn đề và các tư liệu có liên quan.

Điều 4:  Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng Các Cục,Vụ chức năng thuộc Bộ; Giám đốc các Ban Quản lý dự án; các Chủ đầu tư; Giám đốc các Công ty Tư vấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Hồng Giang

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.