• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2005
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 3783/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức – đơn giá sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nóng các công trình điện

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 và số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ;

Xét tờ trình số 5383/TTr-EVN-KTDT ngày 18/10/2005 và văn bản số 5790/CV-EVN-KTDT ngày 07/11/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam trình thẩm định, ban hành định mức – đơn giá sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nóng các công trình điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức – đơn giá sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nóng các công trình điện” làm cơ sở để lập và phê duyệt Tổng dự toán, dự toán công tác sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nóng phục vụ xây dựng các công trình điện. Việc thanh toán nghiệm thu thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và các cơ sở sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nóng theo dõi, thống kê kết quả áp dụng tập định mức – đơn giá, đề xuất các ý kiến hiệu chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Tập định mức – đơn giá này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các công tác sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nóng đã nghiệm thu, thanh toán thì không áp dụng tập định mức – đơn giá này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí, Tổng Giám đốc Tổng công ty điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Thuý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.