• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 657/2001/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/09/2001 Văn bản được ban hành 657/2001/QĐ-UB
04/09/2001 Văn bản có hiệu lực 657/2001/QĐ-UB
01/01/2019 Văn bản hết hiệu lực 657/2001/QĐ-UB
01/01/2019 Bị hết hiệu lực 17/2018/QĐ-UBND
01/01/2019 Bị bãi bỏ 17/2018/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.