Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số ký hiệu 417/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

         Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014- 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 98 /STP-VBQPPL ngày 26 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 04 danh mục sau:

          1. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 35 văn bản (trong đó: 03 Nghị quyết; 31 Quyết định; 01 Chỉ thị);

         2. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 09 văn bản (trong đó: 04 Nghị quyết; 05 Quyết định);

          3. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 334 văn bản (trong đó: 121 Nghị quyết; 209 Quyết định; 04 Chỉ thị);

          4. Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 42 văn bản (trong đó: 10 Nghị quyết; 31 Quyết định; 01 Chỉ thị).

          Điều 2.

         1. Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.

         2. Danh mục văn bản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định này được đăng tải trên Công báo tỉnh Phú Thọ.

          3. Các sở, ban, ngành tiến hành đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 do đơn vị mình tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đề xuất việc bổ sung các văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo quy định.

          4. Sở Tư pháp đề xuất phát hành Tập hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 còn hiệu lực.  

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.