Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định số 1841/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 1997-2013 )
Số ký hiệu 1841/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2014
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2013, gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản.

2. Các danh mục văn bản:

a) Danh mục các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa (808 văn bản);

b) Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (249 văn bản);

c) Danh mục văn bản còn hiệu lực (585 văn bản);

d) Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới (111 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.