Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014 - 2018
Số ký hiệu 486/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

        Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 1);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 2);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 3);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 4).

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này:

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng; đăng Công báo tỉnh Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cán nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.