• Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  13/03/2017

  01/04/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

  09/03/2017

  01/04/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  08/03/2017

  01/04/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm, trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  15/02/2017

  25/02/2017

 • Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  08/02/2017

  03/03/2017

 • Quyết định 36/2016/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  28/12/2016

  16/01/2017

 • Quyết định 34/2016/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ngày 10/8/2015 về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

  15/12/2016

  01/01/2017

 • Quyết định 35/2016/QĐ-UBND

  Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

  15/12/2016

  01/01/2017

 • Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND

  Về sửa đổi Khoản 4 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09/12/2016

  20/12/2016

 • Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh

  09/12/2016

  20/12/2016

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.