• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2027/2000/QĐ.UBT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/08/2000 Văn bản được ban hành 2027/2000/QĐ.UBT
08/08/2000 Văn bản có hiệu lực 2027/2000/QĐ.UBT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.