• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2000
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 2027/2000/QĐ.UBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 8 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt định mức đơn giá trong công tác Kiểm định chất lượng công trình

____________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ V/v ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

- Xét tờ trình số: 306/TTr.SXD ngày 26/6/2000 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt định mức đơn giá trong công tác kiểm định chất lượng công trình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt Định mức đơn giá chi phí kiểm định chất lượng công trình áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Với mức thu 1,36 % giá trị xây lắp.

Điều 2: Mức thu này được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm định theo chức năng và các đơn vị này được phép thu theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Giao Sở Tài chánh vật giá, Cục thuế, Sở Xây dựng, Sở Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã phối hợp triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 4: Các Ông, Bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục thuế, Sở Xây dựng, Sở Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Cao Thế Nhân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.