• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
HĐND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 66/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 9 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và

ngân sách huyện Tân Thành thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

_________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Tân Thành thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra số 158/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu về thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Tiêu thụ đặc biệt thuộc khu vực Công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (do Cục Thuế tỉnh trực tiếp thu) giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Tân Thành từ 54% xuống còn 36% nhằm đảm bảo cân bằng dự toán thu, chi ngân sách huyện Tân Thành năm 2017 - năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 theo như đề nghị tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.