• Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

  23/04/2024

  05/05/2024

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Định

  19/04/2024

  01/05/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  28/03/2024

  15/04/2024

 • Quyết định 986/QĐ-UBND

  Về việc đính chính Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

  27/03/2024

  27/03/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Quy định về quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Định

  12/03/2024

  20/03/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định

  23/02/2024

  05/03/2024

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  23/02/2024

  05/03/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

  06/02/2024

  18/02/2024

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  31/01/2024

  15/02/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.