• Quyết định 58/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  13/09/2022

  01/10/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 57/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao

  12/09/2022

  01/10/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 56/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch

  09/09/2022

  20/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/09/2022

  17/09/2022

 • Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND

  Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 và đến năm 2025 tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  07/09/2022

  17/09/2022

 • Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung và mức chi để hỗ trợ thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/09/2022

  17/09/2022

 • Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giao khoa trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/09/2022

  17/09/2022

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh về việc chủ trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), phương án trả nợ vay và chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

  07/09/2022

  17/09/2022

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  07/09/2022

  17/09/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.