• Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND

  Về bổ sung Điều 8 của Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 40/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026

  10/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND

  Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất trồng rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh

  10/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia các hội thi, kỳ thi, cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu côn nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, viên chức quản lý các trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

  10/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  10/12/2022

  20/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.