• Quyết định 73/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công trình cấp nước do Ban Quản lý nước sạch và VSMT huyện Tuy Phước quản lý, vận hành

  14/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 72/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  13/11/2023

  25/11/2023

 • Quyết định 71/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định

  13/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 70/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình nước sinh hoạt tự chảy xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân do Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Hảo Tây quản lý, vận hành

  08/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 69/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình nước sinh hoạt tự chảy xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân do Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Nghĩa quản lý, vận hành

  08/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 68/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ân Tín, huyện Hoài Ân do Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín quản lý, vận hành

  08/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 67/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình nước sinh hoạt tự chảy xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân do Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tường Đông quản lý, vận hành

  08/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 66/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023-2025) đối với Công trình nước sinh hoạt tự chảy xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân do Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tường 1 quản lý, vận hành

  08/11/2023

  01/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 65/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 74/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

  02/11/2023

  15/11/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.