• Quyết định 49/2022/QĐ-UBND

  Quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/08/2022

  20/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 48/2022/QĐ-UBND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025

  08/08/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 47/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 – 2025

  08/08/2022

  19/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 46/2022/QĐ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

  08/08/2022

  19/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

  08/08/2022

  19/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 44/2022/QĐ-UBND

  Tiếp tục thực hiện mức thu học phí từ năm học 2022-2023 như năm học 2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

  08/08/2022

  19/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 43/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 94/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  05/08/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 42/2022/QĐ-UBND

  Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

  05/08/2022

  16/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 41/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026

  04/08/2022

  15/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.