• Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  22/12/2020

  18/12/2020

 • Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND

  Về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

  08/12/2020

  18/12/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/12/2020

  18/12/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021

  08/12/2020

  18/12/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND

  Về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam

  08/12/2020

  18/12/2020

 • Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

  08/12/2020

  18/12/2020

 • Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

  08/12/2020

  18/12/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

  14/07/2020

  14/07/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  14/07/2020

  25/07/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý

  14/07/2020

  25/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.