• Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND.

  Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 224/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 154/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022.

  07/07/2022

  17/07/2022

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 190/2022/NQ-HĐND

  quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025.

  26/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 189/2022/NQ-HĐND

  quy định nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/04/2022

  06/05/2022

 • Nghị quyết 179/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  16/03/2022

  26/03/2022

 • Nghị quyết 180/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  16/03/2022

  26/03/2022

 • Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS -CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  16/03/2022

  26/03/2022

 • Nghị quyết 176/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  08/12/2021

  18/12/2021

 • Nghị quyết 167/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS - CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  08/12/2021

  20/12/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 169/2021/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  08/12/2021

  20/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.