• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: Số: 80/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu học phí đối với các trường

Trung học phổ thông dân lập

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Sau khi xem xét tờ trình số 453/TT-UB ngày 07-7-2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị quy định mức thu học phí đối với các trường trung học phổ thông dân lập, báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quy định mức thu học phí hàng tháng đối với học sinh các trường trung học phổ thông dân lập là 65.000đ/học sinh (sáu mươi lăm nghìn đồng).

- Đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách được miễn giảm theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 31-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quy định này được thực hiện từ năm học 2000 – 2001 trở đi.

- Nếu các năm sau, đời sống nhân dân khá hơn, nhu cầu giáo dục đòi hỏi cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức thu học phí hàng tháng cho phù hợp, sau đó báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thể chế hóa, hướng dẫn các trường quản lý thu chi theo quy định của Nhà nước, phục vụ công tác giảng dạy và học tập ở các trường dân lập có chất lượng và hiệu quả.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ ba thông qua ngày 21-7-2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.