• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 213/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 29/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009, bao gồm:

1. Tổng thu ngân sách:

3.647.885.763.562đ.

- Ngân sách tỉnh:

1.814.733.801.711 đ.

- Ngân sách huyện:

1.222.021.278.118 đ.

- Ngân sách xã:

611.130.683.733 đ.

2. Tổng chi ngân sách:

3.325.799.218.841 đ.

- Ngân sách tỉnh:

1.785.390.706.117 đ.

- Ngân sách huyện:

1.073.382.136.017 đ.

- Ngân sách xã

467.026.376.707 đ.

3. Tồn quỹ ngân sách:

322.086.544.721 đ.

- Ngân sách tỉnh:

29.343.095.594 đ.

- Ngân sách huyện:

148.639.142.101 đ.

- Ngân sách xã:

144.104.307.026 đ.

II. Đối với tồn quỹ: Trích 50% bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 14.600.000.000đ; 50% còn lại chuyển vào thu ngân sách năm sau là: 14.743.095.594đ.

Đối với tồn quỹ ngân sách huyện và ngân sách xã được đưa toàn bộ vào thu ngân sách năm sau theo quy định, trong đó có 50% tăng thu phải dành để thực hiện cải cách tiền lương.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV - Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10/12/2010, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.