• Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  15/05/2023

  25/05/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  08/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20/04/2023

  20/05/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/04/2023

  15/04/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu

  21/03/2023

  01/04/2023

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  21/03/2023

  05/04/2023

 • Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  17/03/2023

  27/03/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

  08/03/2023

  17/03/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu

  01/03/2023

  13/03/2023

 • Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh)

  28/02/2023

  15/03/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.