• Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND

  Kéo dài thời gian thực hiện và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020

  28/10/2022

  10/11/2022

 • Nghị quyết 40/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh

  20/09/2022

  01/10/2022

 • Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hỗ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

  20/09/2022

  01/10/2022

 • Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20/09/2022

  01/10/2020

 • Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

  20/09/2022

  01/10/2022

 • Nghị quyết 42/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tinh

  20/09/2022

  01/10/2022

 • Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh

  20/09/2022

  10/10/2022

 • Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

  20/09/2022

  01/10/2022

 • Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên

  20/07/2022

  15/08/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.