• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2008
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 3276/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 24 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các Chương trình khuyến ngư

________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/04/2006 và Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21/05/2007 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình Khuyến ngư (Phụ lục kèm theo). Trong trường hợp đặc biệt, hội đồng thẩm định mô hình quyết định định mức chi tiêu kỹ thuật đối với mô hình cụ thể ngoài qui định tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ qui định về định mức kỹ thuật áp dụng cho mô hình Khuyến ngư trước đây trái với quy định trong Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.