• Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu

  21/03/2023

  01/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  17/03/2023

  27/03/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

  08/03/2023

  17/03/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu

  01/03/2023

  13/03/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu vực đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/01/2023

  27/01/2023

 • Quyết định 62/2022/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  31/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 52/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

  30/12/2022

  10/01/2023

 • Quyết định 51/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30/12/2022

  10/01/2023

 • Quyết định 50/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30/12/2022

  10/01/2023

 • Quyết định 54/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  30/12/2022

  10/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.