• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Hướng dẫn về thuế gỉá trị gia tăng và quản lý thuế tai Nghị đinh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tỉết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổỉ, bổ sung môt số điều của Thồng tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Số ký hiệu 26/2015/TT-BTC Ngày ban hành 27/02/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 367+368, năm 2015 Ngày đăng công báo 22/03/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.