• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2017
HĐND TỈNH LAI CHÂU
Số: 12/2004/NQ-HĐ12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

Về ban hành chính sách đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư; tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ điều 13 Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2003

- Sau khi xem xét tờ trình của UBND tỉnh về chính sách đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động đến công tác tại huyện Tam Đường và xã Bình Lư, xã Pa So;

- Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

1- Nhất trí ban hành chính sách đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận công tác tại các cơ quan tỉnh trên địa bàn thị trấn Phong Thổ huyện Tam Đường và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư, tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 348/TTr - UB ngày 15 tháng 06 năm 2004.

2- Giao UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh căn cứ vào ý kiến của Ban Văn hóa - xã hội, của các đại biểu HĐND tỉnh để bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với các quy định chung của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương đề giao cho UBND tỉnh ra Quyết định triển khai thực hiện.

3- Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2004./.

                              

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lỳ Khai Phà

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.