• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2008
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Số: 1133/QĐ-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 18 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế văn hoá công sở của Thanh tra Chính phủ

___________________________

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ”Quy chế văn hoá công sở của Thanh tra Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện và kiến nghị bổ sung sửa đổi Quy chế khi thấy cần thiết./.

 

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ

CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1133/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra)

_____________________________

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế văn hóa công sở quy định trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí phòng làm việc, công sở;

2. Quy chế văn hóa công sở áp dụng đối với cơ quan Thanh tra Chính phủ và các đơn vị, cá nhân khi đến quan hệ công tác với Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện

1. Khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh “Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ” và “Nội quy làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ”.

Điều 3. Các hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp;

2. Uống rượu, bia và đồ uống có cồn trước khi đến cơ quan, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn trưa, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vào các dịp liên hoan, lễ, tết, tiếp khách ngoại giao;

3. Quảng cáo thương mại tại khu vực Trụ sở cơ quan.

II. TRANG PHỤC

Điều 4. Trang phục

Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự; khi tiếp dân, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng phải mặc trang phục Thanh tra viên; đi giầy da hoặc dép có quai hậu.

Điều 5. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức (mùa đông và hè) được sử dụng trong những buổi lễ, mít tinh, hội nghị, cuộc họp trọng thể và tiếp khách nước ngoài.

1. Lễ phục của nam: bộ comple, áo sơ mi, cravat và trang phục Thanh tra viên;

2. Lễ phục của nữ: áo dài (truyền thống), bộ comple nữ, bộ váy áo và trang phục Thanh tra viên;

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc, trang phục ngày hội dân tộc cũng được coi là lễ phục.

4. Trong các cuộc họp, hội nghị của ngành Thanh tra, cán bộ, công chức, viên chức phải mặc trang phục Thanh tra viên.

Điều 6. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo Thẻ trong giờ làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải ghi rõ tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức, theo quy định của Bộ Nội vụ.

III. GIAO TIẾP, ỨNG XỬ

Điều 7. Giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, trung thực, thân thiện, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau; phải sử dụng ngôn ngữ phổ thông, rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, không nói tiếng lóng, không quát nạt.

Điều 8. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân

Cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ nhã nhặn, lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các vấn đề, quy định liên quan đến giải quyết công việc của nhân dân; khi thực hiện nhiệm vụ, không được hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

Điều 9. Giao tiếp qua điện thoại

Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ văn minh, lịch sự, xưng tên mình, tên cơ quan, đơn vị nơi công tác, trao đổi ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào nội dung công việc, không ngắt điện thoại đột ngột.

IV. SỬ DỤNG THỜI GIAN LÀM VIỆC

Điều 10. Cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc:

1. Đến cơ quan làm việc đúng giờ; trong giờ hành chính phải làm việc chuyên môn hoặc nghiên cứu phục vụ công tác chuyên môn; không làm việc riêng; không chơi các trò chơi điện tử (Games), chơi bài, chơi cờ và các trò chơi khác;

2. Những người được mời tham dự các cuộc họp phải đến dự họp đúng giờ (trước giờ họp ít nhất 05 phút);

3. Trong khi dự họp không làm việc riêng, không nói chuyện riêng; điện thoại để chế độ rung, không đổ chuông, không gọi hoặc nghe điện thoại trong phòng họp; trường hợp cần thiết gọi hoặc nghe điện thoại phải ra ngoài phòng họp.

4. Đi công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao ở ngoài cơ quan phải báo cáo rõ nội dung, thời gian làm việc với đơn vị hoặc người phụ trách trực tiếp; khi về phải báo cáo kết quả làm việc (theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ).

V. BÀI TRÍ CÔNG SỞ, NƠI LÀM VIỆC

Điều 11. Treo Quốc huy

1. Quốc huy được treo trang trọng tại phía trên cổng chính hoặc toà nhà chính.

2. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo; khi Quốc huy quá cũ hoặc bị hư hỏng phải thay thế Quốc huy khác.

Điều 12. Treo Quốc kỳ

1. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước toà nhà chính trụ sở cơ quan.

2. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.

3. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách quốc tế theo quy định về nghi lễ nhà nước.

Điều 13. Biển tên cơ quan

Biển tên Cơ quan được đặt tại cổng chính; trên Biển ghi rõ, đầy đủ tên gọi, địa chỉ của Cơ quan bằng tiếng Việt và có Biểu trưng của ngành Thanh tra.

Điều 14. Bài trí phòng làm việc

1. Trên cửa phòng làm việc phải có biển tên, ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc trong phòng;

2. Phòng làm việc phải được sắp xếp, bài trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý;

3. Hồ sơ, tài liệu phải được sắp xếp khoa học, theo quy định và bảo quản an toàn, sau khi sử dụng hoặc trước khi rời khỏi cơ quan phải cất giữ cẩn thận, không để trên bàn làm việc;

4. Không lập bàn thờ, không thắp hương, không nấu ăn trong phòng làm việc.

VI. TIẾP KHÁCH

Điều 15. Tiếp khách đến họp, làm việc, quan hệ công tác tại cơ quan

1. Khách đến tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung họp có trách nhiệm cử cán bộ đón tiếp, hướng dẫn khách đến Phòng họp, bố trí chỗ ngồi cho khách; tiễn khách ra về khi kết thúc họp.

2. Khách các địa phương về dự họp, hội nghị, làm việc với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng có trách nhiệm đón tiếp, tạo điều kiện bố trí nơi, ăn, nghỉ cho khách (khi có yêu cầu); hướng dẫn khách đến nơi họp, làm việc.

3. Khách đến dự họp, làm việc với các Vụ, Cục, đơn vị phải chờ ở phòng khách; Vụ, Cục, đơn vị chủ trì họp, làm việc phải cử cán bộ ra đón khách về nơi làm việc.

4. Khách đến làm việc với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các trường hợp đến làm việc với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị) được tiếp tại Phòng khách của cơ quan.

VII. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ vi phạm những quy định trên, tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính./.

Tổng Thanh tra

(Đã ký)

 

Trần Văn Truyền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.