• Nghị quyết 165/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  07/03/2023

  07/03/2023

 • Nghị quyết 145/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 142/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 148/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 147/2022/NQ-HĐND

  Về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 2021

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 146/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật đang theo học tại Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan và Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khác tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương đảm bảo

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 149/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 141/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định một số nội dung chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 140/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/12/2022

  19/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.