• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/1996
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 03/NQ-HĐ-ND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 2 tháng 8 năm 1996
Hội đồng nhân dân

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA V KỲ HỌP KHÓA 5

Về một số chủ trương, biệnpháp tổ chức quản lý tôn tạo và khai thác các danh lam thắng cảnh

di tích lịch sử văn hóa trênđịa bàn Tỉnh Lâm Đồng

 

Căn cứ Luật tổ chứcHĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Xéttình hình thực tế công tác quản lý, bảo vệ và khai thác các danh lam thắng cảnhvà di tích lịch sử văn hóa (sau đây viết tắt là DLTC,DTLSVH) trong những nămqua và yêu cầu phát triển những năm tới;

Sau khi nghe báocáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý, bảo vệ và sử dụng các DLTC, DTLSVH,thời gian qua và các biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ và sử dụng thời giantới; nghe báo cáo kết quả của Ban kinh tế ngân sách và ý kiến thảo luận của cácđại biểu tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

1.Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cườngcông tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác các DLTC, DTLSVH trên địa bàn tỉnhLâm Đồng.

2. Hội đồng Nhân dântỉnh giao y ban Nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu sau đây:

2.1. Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trungchỉ đạo để sớm hoàn thành việc khảo sát, điều tra, quy hoạch và xác định rõranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý từng DLTC, DTLSVH trên địa bàn toàn tỉnh.Việc tiến hành phải có trọng tâm, trọng điểm, trước mắt, trong năm 1996 phảihoàn thành việc xác định ranh giới, căm mốc, lập hồ sơ quản lý đối với các điểmđang khai thác.

2.2. Tổ chức việc giảitỏa một cách kiên quyết, triệt để tất cả các trường hợp vi phạm khu vực DLTC,DTLSVH dưới mọi hình thức như chiếm đất làm nhà, lập quầy bán hàng, sản xuấtnông nghiệp, khai thác khoáng sản ... Thời gian giải toả, trình tự thủ tục vàphương thức tiến hành cụ thể do UBND tỉnh quy định theo pháp luật hiện hành.Phối kết hợp giữa biện pháp tuyên truyền giáo dục thuyết phục với biện phápkinh tế và biện pháp hành chính; Tiến hành có trọng tâm, dứt điểm từng khu vực.Đồng thời với việc quy hoạch, xác định ranh giới và giải tỏa, cần tiến hànhngay việc quy họach chi tiết lập phương án và tổ chức tốt việc quản lý bảo vệ,tôn tạo và sử dụng các DLTC, DTLSVH.

2.3. Từ nay tất cả cácDLTC, DTLSVH trên địa bàn tỉnh đều do Nhà nước thống nhất quản lý, UBND tỉnhxem xét cụ thể và quyết định giao cho các tổ chức Nhà nước có đủ năng lực quảnlý, năng lực tài chính, có chức năng quản lý kinh doanh để quản lý, bảo vệ, tôntạo và khai thác DLTC, DTLSVH. Trước mắt cần chỉ đạo thực hiện ngay đối với cáckhu vực: Hồ Xuân Hương, Hồ Tuyền Lâm, thác Đatanla, thác Cam Ly, khu vục DinhII, Dinh III và Lăng Nguyễn Hữu Hào, hồ Than Thở, khu vực Đa Thiện.

Riêng khu vực Hồ ThanThở, UBND tỉnh sớm chỉ đạo lập phương án cụ thể về kinh doanh du lịch dưới tánrừng, mặt hồ để kêu gọi đầu tư. Đồng thời xem xét cụ thể việc chuyển giao chodoanh nghiệp Nhà nước quản lý kinh doanh và kêu gọi vốn đầu tư đối với khu vựcHồ Đa Thiện.

Ngoài ra đối với cácđiểm còn lại, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh hoặc đang kinh doanhnếu thấy đủ điều kiện thì cho lập phương án đầu tư tôn tạo và tổ chức quản lýkinh doanh.

Những DLTC, DTLSVH chưađược quy hoạch hoặc chưa quy hoạch phân ranh, cắm mốc xong thì giao cho chínhquyền địa phương quản lý, khai tác theo quy định của UBDN tỉnh và khi có yêucầu tỉnh sẽ thu hồi.

3. Các Ban của Hộiđồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sátkiểm tra và gương mẫu chấp hành, đồng thời vận động cán bộ, cá nhân hiểu rõ vàthực hiện.

4.Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp thứ 5 kêu gọi đồng bào các dân tộc trongtỉnh, cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang hãy vì lợi íchchung, tích cực thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Nghị quyết đã được cácđại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 5 biểu quyết tán thành ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ánh Minh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.