• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2023
HĐND TỈNH QUẢNG NINH
Số: 25/2023/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 8 tháng 12 năm 2023

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên một số các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Ký

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.