• Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  04/04/2023

  15/04/2023

 • Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

  Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  31/03/2023

  15/04/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 1275/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về thiết kế thi công đường lâm sinh, đường vận xuất lâm sản trong rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  24/03/2023

  10/04/2023

 • Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và xác định giá khởi điểm đấu giá các thửa đất, khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  24/03/2023

  05/04/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  13/03/2023

  23/03/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  09/03/2023

  20/03/2023

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế hoạt động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  20/02/2023

  06/03/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

  16/02/2023

  01/03/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023

  20/01/2023

  01/02/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

  09/01/2023

  20/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.