• Quyết định 32/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh

  29/11/2023

  10/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 31/2023/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Quảng Ninh

  24/11/2023

  05/12/2023

 • Quyết định 29/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  08/11/2023

  20/11/2023

 • Quyết định 28/2023/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

  03/11/2023

  15/11/2023

 • Quyết định 27/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 2778/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014, Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh

  05/10/2023

  05/10/2023

 • Quyết định 26/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  06/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định 25/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số nội dung của Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NInh

  15/08/2023

  28/08/2023

 • Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  14/08/2023

  01/09/2023

 • Quyết định 23/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát tỉnh Quảng Ninh

  07/08/2023

  01/09/2023

 • Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  04/08/2023

  15/08/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.