• Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND

  quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý

  19/04/2024

  29/04/2024

 • Nghị quyết 29/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê do tỉnh Quảng Ninh quản lý

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  08/12/2023

  01/01/2024

 • Nghị quyết 31/2023/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh

  08/12/2023

  08/12/2023

 • Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  08/12/2023

  01/01/2024

 • Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND

  Quy định chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND

  Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên một số các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND

  Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  08/12/2023

  18/12/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.