• Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, hoạt động của hòa giải viên lao động trên địa bàn tinh Quảng Ninh

  28/03/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  28/03/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh

  19/02/2024

  01/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công; sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  30/01/2024

  15/02/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  30/01/2024

  15/02/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành quy định đảm bảo vệ sinh môi trường tàu cá và lồng bè nuôi trồng thủy sản mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  18/01/2024

  01/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

  18/01/2024

  01/02/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

  18/01/2024

  01/02/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

  18/01/2024

  01/02/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh

  12/01/2024

  25/01/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.