• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
UBND TỈNH QUẢNG NINH
Số: 398/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 27 tháng 2 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

______________________________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cứ khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 132/TTr-SXD ngày 19/01/2012; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 220/BC-STP ngày 15/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm:

- Đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình kiến trúc.

- Đơn giá bồi thường công trình Giao thông.

- Đơn giá bồi thường tháo dỡ, di chuyển máy móc thiết bị.

- Đơn giá bồi thường công trình Bưu chính viễn thông.

- Đơn giá bồi thường công trình thủy lợi.

- Đơn giá bồi thường cây trồng.

- Đơn giá bồi thường vật nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

- Quyết định này thay thế Quyết định: Số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các văn bản khác đã ban hành trước đây có nội dung và đơn giá trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

- Những trường hợp đã được thông báo, chi trả tiền bồi thường trước ngày 01/01/2012 thì thực hiện theo phương án bồi thường đã phê duyệt. Trường hợp đã được thông báo chi trả tiền bồi thường trước ngày 01/01/0212 nhưng trong quá trình kiểm đếm, tính toán còn thiếu về khối lượng tài sản thì được bồi thường bổ sung phần tài sản tính thiếu theo đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. - Giao Sở xây dựng chủ trì cùng các Sở liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách và giá nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng làm tác động lớn đến đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

- Những đơn giá chưa có trong danh mục đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này thì Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ định mức, đơn giá, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy… do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để tính toán và quyết định áp dụng đồng thời gửi về Sở chuyên ngành để theo dõi, quản lý.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Thông

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.