• Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

  22/09/2023

  01/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/08/2023

  16/08/2023

 • Quyết định 20/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thực hiện các Chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

  03/08/2023

  20/08/2023

 • Quyết định 19/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 53/2023/NQ-HĐND

  Ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  19/07/2023

  29/07/2023

 • Nghị quyết 49/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 68/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/07/2023

  29/07/2023

 • Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND

  Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/07/2023

  29/07/2023

 • Nghị quyết 55/2023/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  19/07/2023

  01/08/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.