• Nghị quyết 123/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  07/12/2023

  17/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 119/2023/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026

  07/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 120/2023/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  07/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 99/2023/NQ-HĐND

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

  07/12/2023

  17/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 118/2023/NQ-HĐND

  Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  07/12/2023

  17/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 93/2023/NQ-HĐND

  Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/10/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 53/2023/NQ-HĐND

  Ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  19/07/2023

  29/07/2023

 • Nghị quyết 48/2023/NQ-HĐND

  Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

  19/07/2023

  29/07/2023

 • Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND

  Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/07/2023

  29/07/2023

 • Nghị quyết 68/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/07/2023

  29/07/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.