• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/10/2005
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 18/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2005

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác Phòng cháy - Chữa cháy

_____________________________

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy, những năm qua các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy được tăng cường, phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy được nâng lên, số vụ và thiệt hại do cháy gây ra đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong tỉnh.

Tuy nhiên việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt. ý thức phòng cháy chữa cháy và việc chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế. Một số vụ cháy lớn xảy ra đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ và hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10/ 2005, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang,' Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt đợt tập trung công tác phòng cháy chữa cháy à địa phương, đơn vị trong tháng 10/2005, đưa công tác này trở thành thường xuyên, nền nếp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để cháy, nổ xảy ra đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, tài sản của tập thể và Nhà nước.

2. Mở đợt tập trung tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, phát động phong trào quần chúng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10.

3. UBND các cấp và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước vệ công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan, doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh xăng dầu và khu vực dân cư. Phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thòi những vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

4. Xây dựng và thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở trọng điểm để khi có cháy, nổ xảy ra xử lý kịp thòi, có hiệu quả. Trước hết có phương án bảo vệ an toàn các

hoạt động kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Thái Bình và Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ V.

5. Các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp khi lập dự án quy hoạch xây dựng và duyệt dự án phải bố trí nguồn nước chữa cháy công cộng. Công an tỉnh phối hợp với UBND thành phố và các ngành có liên quan xây dựng một số bến lấy nước cho xe chữa cháy trên sông Bồ Xuyên, sông 3-2, sông Kiên Giang và hoàn chỉnh việc lắp đặt trụ nước chữa cháy công cộng để có nguồn nước phục vụ chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, hướng dẫn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và việc thực hiện chỉ thị này ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cơ sở.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành có kế hoạch thực hiện cụ thể, thường Xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Việt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.