Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020
Số ký hiệu 260 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020

­­­­­­­­­­­­­­____________

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020; gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020: 50 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020: 11 văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 260 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
__________________             STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực NGHỊ QUYẾT 1 Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2017 Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản) 01/01/2020 2 Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 Về việc bổ sung số lượng, chế độ đối với Phó trưởng công an xã tại các xã trọng điểm và công an viên; bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và điều chỉnh kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố Được thay thế bởi Nghị quyết số 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 15/8/2020 3 Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 Quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Nghị quyết số 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 15/8/2020 4 Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 25/7/2020 5 Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 25/7/2020 QUYẾT ĐỊNH 1 Quyết định 134/2004/QĐ-UBND ngày 30/7/2004 Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng  15/04/2020 2 Quyết định 181/2004/QĐ-UBND ngày 04/10/2004 Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy chế xét tặng Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng 01/05/2020 3 Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 10/11/2020 4 Quyết định  12/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009  Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 10/11/2020 5 Quyết định 88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ  15/9/2020 6 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 31/03/2020 7 Quyết định 10/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 31/3/2020 8 Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ  15/9/2020 9 Quyết định 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  10/07/2020 10 Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 Về ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 11 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 Về việc điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng sửa đổi khoản i Điều 1 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 20/3/2020 12 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015  Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 01/07/2020 13 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 14/12/2020 14 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 Ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 15 Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 01/01/2020 16 Quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  10/07/2020 17 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 20/10/2020 18 Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 Bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 19 Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 01/07/2020 20 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 21 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/022017  Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/ 12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 22 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017  Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 23 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 24 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 25 Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng 01/12/2020 26 Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 27 Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 28 Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 29 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 30 Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 31 Quyết định 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 32 Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày  20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 33 Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019  Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 22/01/2020 34 Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 35 Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 36 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 37 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 38 Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 39 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 40 Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 41 Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 42 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 43 Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 44 Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020 45 Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Được thay thế bởi Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 25/3/2020

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.